Algemene voorwaarden van Roblaco Plus
Gevestigd Het Tasveld 11, 3342 GT Hendrik Ido Ambacht

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Aan overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend , tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. ( Zie ook: artikelsgewijze toelichting onder 1. )

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Verkoper binden deze laatste niet, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen, alle werknemers die geen procuratie hebben.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringtermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk ander zijn overeengekomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2.)
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van de van de bepaalde werkzaamheden een termijn overeen gekomen, dan geldt deze termijn indicatief. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreken te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
 2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van weersomstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd.
 3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinde voor andere doeleinde te gebruiker, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derde wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 8 dagen in acht te nemen. ( Zie ook: artikelsgewijze toelichting onder 3 )

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen; Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet zijn verplichtingen zal voldoen. Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verder uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schade vergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken, Klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal de gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het als nog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2,5, en 6 van dit artikel, Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen, het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk besteden uren. Het honorarium wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is gekomen.
 4. Eventuele kostenberamingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 8 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.
 6. Indien de gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan t.a.v. lonen, grondstoffen enz.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd( zie ook: artikelsgewijze toelichting onder 4 )
 2. Na het verstrijken van 10 dagen na vervaldatum van de factuur is de opdrachtgever in verzuim: de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen Van de opdrachtgever jegens gebruiker opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zoals vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening doelt op een latere factuur.

Artikel 14. Incasso kosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreken of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Conform rapport voorwerk 2 respectievelijk de laatste uitgebrachte richtlijnen.
 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze vergoeding in aanmerking ( Zie ook: artikelsgewijze toelichting onder 5 )

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid al volgt begrensd;

 1. De aansprakelijkheid van de gebruiker, voor zover deze door aansprakelijkheid is gedekt, is de beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.
 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (Zie ook :artikelsgewijze toelichting onder 6. )

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die ( verder) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien gebruiker bij het betreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarden heeft.

Artikel 17. Geschillen

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. ( Zie ook : artikelsgewijze toelichting onder 7.)

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever in Nederlands recht van toepassing

Artikel 19. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 78629527 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.

Bezoek ons

Het Tasveld 11
3342 GT Hendrik Ido Ambacht

Routebeschrijving
Roblaco Plus

Telefoon: +31 (0)78 303 24 13
Mobiel: +31 (0)6 123 456 78

Email: info@roblaco.nl
Bereikbaar:

Maandag - Vrijdag:
08:30 - 17:00 uur

Roblaco bv